Gov. Scott holding round table at FSCJ

Anthony Austin anchors. 4/3/2017